ŽEHNÁNÍ PAMÁTNÍKU P. JANA BULY A VYHNANCŮ

Čtení z listu Židům (10,33-36):

Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením; někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.

Promluva
Chceme prosit, aby tato budova nebyla jen svědectvím bezpráví spáchaného na lidech z této obce a nesloužila pouze ke konservování minulosti, ale aby byla místem hrdosti, že zde žili lid, kteří si dovedli zachovat charakter, kteří si vážili duchovního i hmotného dědictví předsků a jejich práce a námahy a bránili svoje děti, půdu a domy a že zde žili i kněží jako byl Otec Jan Bula a jeho učitel Otec Cyril Bojanovský, kteří věrně předávali a hájili duchovní majetek svěřených duší pro budoucí generace. Aby se podařilo, že toto místo bude žít a tak uzdraví rány, zasazené v minulosti.

Litanie
KATEDRÁLA V COVENTRY – MODLITBA ZA SMÍŘENÍ
Všichni zhřešili a odpadli od slávy Boží.
Nenávist, která rozděluje národ od národu, rasu od rasy, třídu od třídy
OTČE ODPUSŤ
Chtivou touhu lidí a národů mít co jim nepatří,
OTČE ODPUSŤ
Ziskuchtivost, která využívá práci lidských rukou a pustoší zemi,
OTČE ODPUSŤ
To, že při pohledu na blaho a štěstí druhých závidíme,
OTČE ODPUSŤ
Náš nezájem o stav vězněných, bezdomovců a vyhnanců,
OTČE ODPUSŤ
Žádostivost, která znásilňuje těla mužů, žen a dětí,
OTČE ODPUSŤ
Pýchu, která nás vede ke spoléhání na sebe a ne na Boha,
OTČE ODPUSŤ
Buďte jeden vůči druhému laskaví, soucitní,
odpouštějte jedni druhým, jako Bůh v Kristu odpustil vám.

Modleme se.
Bože Otče všech lidí,
tys stvořil člověka k svému obrazu
a dal mu schopnost poznání a lásky,
aby mohl rozlišovat dobro a zlo a pokračovat v díle stvoření.
Zmocňuje se nás hrůza a úzkost, když poznáváme,
co všechno jsme my, lidé schopni činit druhým lidem,
jestliže odmítneme tvou svrchovanost.
Pohleď na nás a požehnej toto dokončené dílo
jako splátku dluhu úcty a vděčnosti pronásledovaným občanům.
A provázej svou milostí všechny,
kteří budou užívat toho,
co bylo s tak velkou péčí zbudováno:
Ať poctivě a odpovědně sdělují pravdu,
podporují růst vzájemné lásky,
prosazují a hájí spravedlnost,
šíří radost a přispívají k upevnění pokoje,
který nám a celému světu přinesl Kristus.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Úvod ke mši:
Otec Jan Bula ve svém dopise na rozloučenou lukovskému faráři P. Cyrilu Bojanovskému píše: „Mnoho bylo mých plánů, ale všechny byly podmíněny vůlí Boží. Zítra, až tento dopis dostanete, já už budu mít pomodlen svůj žalm Nyní propouštíš, Pane a Požehnaný. Děkujte Bohu za to.“ Tato mše svatá je tedy už podle významu slova eucharistie díkůčinění – poděkování. Při této mši svaté chceme prosit za to, aby byl brzy dovršen proces O. Jana Buly a O. Václava Drboly v Římě a mohlo dojít k jejich blahořečení. Ale chceme také prosit za všechny, kteří byli postiženi babickými událostmi, za jejich rodiny a příbuzné, kteří celá desetiletí, bez možnosti rovné volby povolání a zaměstnání, vycestování na Západ a, žili jako občané nižší kategorie. Chceme prosit také za mladší generace, zvláště za mládež a děti, kteří dnes neznají Krista, protože byla přerušena tradice předávání křesťanských hodnot a chybí jim smysl života.
Ihre Gebete am Heiligen Stein haben der Wunder der Wende mitgewirkt und wir möchten Ihnen vielen Dank sagen.

Homilie:
Když byl papež Jan XXIII. ještě benátským patriarchou, zašel občas v šatech obyčejného kněze mezi lidi. Jednou přisedl k čekajícím gondoliérům, kteří hráli karty. Přidal se k nim a vyhrál. Pak řekl těm mužům: „Chlapci, v kartách můžete vyhrát nebo prohrát. Ale život, to je mnohem důležitější hra. Tu nesmíme prohrát!“
Jde o život – boj – 2. čtení“: Hledejte svou sílu v Pánu (…) je tak budete moci odolat.
Prezident Václav Havel: Národ, který si neváží svobody, nedovede si ji ani udržet.
1. čtení – vaše odměna se neztratí
Události kolem Babic je potřeba vidět nejen očima historika nebo politika, ale očima víry. Už i z laického pohledu v něm můžeme vidět člověka, který zemřel proto, že věrně vykonával svoje povolání, podobně jako záchranář nebo policista. Jako kněz stál v první linii těch, kteří se stali terčem nepřátelského útoku, a padl v boji. Proto si zaslouží naši úctu a trvalou vzpomínku a může nám být vzorem a inspirací. Z křesťanského pohledu vítězně dokončil běh pozemského života a získal věčný život u Boha.
Věřit, že Jan Bula svou smrtí udělal pro budoucnost národa a církve víc než kdyby 40 let pracoval úspěšně s mládeží ve farnosti. Poučuje nás o tom tajemství kříže. Není nová církevní mateřská škola právě v Mor. Budějovicích plodem jeho životní oběti? Proč se musela křesťanství rozšířit z Jeruzaléma pod vlivem pronásledování, které začalo mučednickou smrtí jáhna Štěpána? Skutky apoštolů dávají také obrácení sv. Pavla do souvislosti se smrtí jáhna Štěpána.
Jsem přesvědčen, že se tím posílila duše národa, protože jsme jako spojené nádoby. Přijaté utrpení Otce Jana Buly (a mnoha) dalších) se ve spojení s Kristovým křížem a vzkříšením proměnil v duchovní energii, z níž můžeme čerpat i my dnes. Největším pokladem národa není nerostné bohatství ani zlaté rezervy, dokonce to nejsou ani kulturní památky a umělecká díla v hudbě, písemnictví nebo výtvarném umění. My křesťané rozumíme tomu, že tím největším je duchovní poklad vytvořený prolitou krví mučedníků, počínaje svatou Ludmilou a svatým Václavem, až po mučedníky minulého století. A tento poklad je rozmnožovaný každou, i malou věrností pravdě a lásce.
Jak si ceníme my toho, co oni bránili až do krve?

Napsat komentář