Pozvání k obřadům Svatého týdne

Svaté třídení je nejcennější duchovní obnova vytvořená Duchem Svatým a pořádaná církví pro všechny. Jsou to, bohužel, nedoceněné exercicie, které nás vtahují do božského prostředí utvářeného zpřítomněním klíčových událostí záchrany člověka z prokletí hříchu. Božská tajemství, neproniknutelná rozumem, vstupují do naší bytosti i do našeho společenství všemi póry a smysly těla, všemi schopnostmi duše. Kdo prožije dobře tyto dny, získává obrovské bohatství pro celý rok.

Zelený čtvrtek – „Spojila nás všechny láska Krista Pána…“ Tato antifona vystihuje, k čemu se máme svou účastí znovu uschopnit: Být společenství lásky, kde jeden druhému slouží, jak nám dal příklad sám Ježíš. Svátost Těla a Krve Páně byla ustanovena pro to, aby každého z nás proměňovala v částečku církve a udržovala společenství Krve Kristovy.

Velký pátek – „Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa…“ Vyvýšené znamení kříže je výzvou k růstu v lásce do šíře Kristova rozpjaté náruče a příležitostí, jak zhodnotit každý osobní kříž i krev a pot našich všedních dnů.

Velikonoční vigilie – „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!“ – S těmito slovy kněz zapaluje od ohně velikonoční svíci, znázorňující vzkříšeného Krista. Její světlo nás může vést všemi temnotami roku, ale hlavně vyhnat z našeho nitra starý kvas, abychom byli opravdu „novým stvořením“. Tváří v tvář vzkříšenému Pánu vrcholí naše prožívání postní doby slavnostní obnovou křestního slibu.

 

 

Co je to vlast

 

Vlast je místo na Zemi, na které nás posadil Bůh. Místo, kde se hovoří řečí, které nás naučila maminka. Je to otčina – patria, místo, které otcové rodin bránili proti nepřátelům. Místo, kde žili naši předkové, kteří svým životem vytvořili duchovní, kulturní i hospodářské hodnoty, které dodnes obohacují náš život. Vlast je místo na Zemi, které si člověk nese ve svém srdci, místo, na které se rádi vracíme, protože jsou  tam  naše kořeny.

Napsat komentář