Křížová cesta Hluboké Mašůvky

 1. Pilát říká Ježíšovi: Nevíš, že mám moc… Ale ve skutečnosti se bojí Židů a jedná tak, aby si udržel své postavení. Ježíš se podřizuje Pilátově moci, ale připomíná mu, že mu byla svěřena shůry, že je tedy pouze správcem a bude z ní jednou skládat účty

Korupce a populismus jsou i dnes problémem dnešních politiků. Je třeba se za ně modlit a nevyužívat ani v malém jejich lidské slabosti pro nějaké výhody. I jejich duše má pro Ježíše nekonečnou cenu.

2.Ježíš přijímá kříž a s ním tíhu všeho zla, co celé lidstvo způsobilo a ještě způsobí.  Dvakrát ve mši svaté se připomíná tato skutečnost: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa… a Hle, Beránek Boží, který vzal na sebe hřích světa…

Ježíš z nás snímá tíhu viny, aby se nám šlo lehčeji. Vzal ji na sebe. My patříme k národu,, který se hrdě, že odmítá Boha. Ale my k tomuto národu patříme a chceme jeho situaci vzít na sebe.

 1. Být křesťanem znamená uposlechnout Ježíšovy výzvy: „Kdo chce za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Kříž je však vždycky nepohodlný a těžký, takže pod ním klopýtáme, někdy i padáme.

První příčinou pádů jsou lehkovážné sliby. Odchody z kněžství a rozvody jsou důsledkem neuvážených slibů bez pevného rozhodnutí přijmout odpovědnost za ty, které k sobě připoutáváme.

Prosme za ty, kteří prochází krizí svého povolání a za naši větrnost slibům, které jsme dali.

 1. Během Ježíšovy veřejné činnosti stále Panna Maria v pozadí. Věděla, že si Ježíš musí vytvořit svou novou rodinu. Objevuje se, když Ježíše všichni opustili. Hlásí se k němu uprostřed nenávistného davu.

Může pro nás být vzorem věrnosti.

Panno Maria, vyprošuj nám odvahu, abychom se nestyděli za svou víru a vnášeli světlo evangelia do tmy nevědomosti a hříchu.

 1. Šimon nepatřil ani k nenávistnému davu, ani k Ježíšovým přátelům. Měl svůj život a svoje  zájmy. Nakonec byl rád, že byl přinucen pomáhat Ježíši s jeho břemenem. Uvěřil a uvěřili i jeho synové.

K Ježíši nelze mít neutrální postoj. On sám, když obhajoval uzdravení v sobotu řekl: „Smí se jednat dobře nebo zle, život zachránit a nebo zahubit?“ Nemůžeme lhostejně projít kolem bližního, aniž bychom zanedbali dobré a aniž bychom ublížili samotnému Ježíši.

Pane Ježíši, odpusť nám zanedbání dobrého a otevři naše oči i srdce pro tebe, potřebného v každém člověku.

 1. Veronika ví, že nemůže zabránit Ježíšovu utrpení, ale může je ulehčit. Láska vždy najde způsob, jak. Něžně mu setře svým šátkem z čela pot a krev. Tím mu aspoň částečně splácí jeho nežnou lásku, s jakou se skláněl k nemocným a trpícím.

Pane Ježíši, vlij nám do srdce vynalézavou lásku,  dokáže ulehčit trpícím.

 1. Ježíšův druhý pád může být symbolem  těch, kteří padají pod tíhou únavy a vyhoření. Přecenili své síly, pozapomněli, že Bůh řídí svět a my jsme jen služebníci. Přeslechli Ježíšovo pozvání: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím…“ Přes všechnu horlivost je nezbytné umět odpočívat s Ježíšem nebo lépe „u Ježíše“. Jinak se podobáme dřevorubci, který nemá čas, aby si nabrousil pilu.

Pane, dej mi pochopit, že já nejsem ty!

 1. Nářek žen u cesty prozrazuje, že vůbec nepochopily původní příčinu Ježíšova utrpení, ani jeho smysl. Nic nepomůže bědovat nad zlem ve světě, jestliže se nesnažíme odstraňovat jeho zdroje. Nikdy nejsme bezmocní proti zlu, které se ve světě šíří. I malý skutek lásky pomáhá Ježíši vytvářet převahu dobra nad zlem. Stále platí: Protože Bůh je naším Otcem, je dobro silnější než zlo a láska silnější než nenávist. Potom také život je silnější než smrt, naděje silnější než zoufalství a radost silnější než bolest. Pane, pomáhej nám, abychom dokázali věřit v Otcovu lásku za všech okolností.
 2. Ježíšův třetí, nejhlubší pád je za ty, kteří podlehli pýše. Nejprve pýše, která pohrdá druhými a obdivuje vlastní dokonalost, upírá v církvi místo hřešícím ze slabosti a nevědomosti. A při vlastních selháních neplodným uzavřením se  do sebelítosti, která s Jidášem naříká: „Zhřešil jsem!“ Ale nedovede přijít ke kříži a pokorně volat: „Smiluj se nade mnou, Ježíši!“
 3. Ježíše zbavili i šatu. Nešlo o ten kousek látky, úmyslem bylo zbavit ho cti, lidské důstojnosti. Stojí před zástupem, který mu ještě nedávno provolával slávu, nahý, jako otrok. A nepochopili, že on se rozhodl stát se služebníkem, otrokem všech. Je připraven dát všechno.
 4. Dříve než vyzvednou Ježíše s křížem nad zemi, aby byl vykázán ze světa, kde pro něj přece není místa, musí mu přibít ruce a nohy, aby opravdu nemohl   nic dělat. Zdá se být naprosto bezmocný. Na posměch „Jsi-li Boží Syn, sestup s kříže!“ Nesestoupí! Ale ne proto, že by nemohl, ale proto, že ho na kříži nedrží hřebíky, ale láska.

I dnes je Ježíš posmíván ve své církvi, vysmívají se její bezmocnosti. Ale tak jako u Ježíše je to bezmocnost jen zdánlivá. Je to bezmocnost lásky, která ale nakonec vždycky má poslední slovo, protože Bůh je Láska.

 1. Zástup nepřátel se posmívá Ježíšovi. Ale on prosí: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Odpouští ještě dříve než oni litují, umírá přece proto, aby jim mohlo být odpuštěno. První slova Jana Pavla II. po atentátu platila odpuštění jeho vrahovi. Učme se , jako Ježíš odpouštět bez podmínek. Tím odejmeme zlu jeho moc. Učme se vidět i svoje nepřátele, skutečné nebo někdy i domnělé, očima Ježíše z kříže. Není snadné odpustit ze svého vlastního rozhodnutí. Může být snadné odpustit kvůli Ježíši a tak se sjednotit s jeho výkupnou obětí.
 2. Tvou vlastní duši pronikne meč bolesti, předpověděl Simeon šťastné matce malého Ježíše, když přinesla své dítě do chrámu. Pod křížem nám Ježíš odevzdává i ji jako matku: „To je tvá Matka.“ A jí dává  jakoby náhradou za sebe nás: „Ženo, to je tvůj syn.“ Teologové se domnívají, že při porodu Ježíše neměla Panna Maria porodní bolesti. Zcela jistě však zažila porodní bolesti pod křížem jako Matka církve, „nová Eva – Matka všech živých“. Proto jsme jí tak drazí.
 3. Ježíšovou smrtí vyčerpal člověk všechny prostředky, jak vytlačit Boha ze světa. Víc už nemohli Ježíši udělat. Ještě mu kopím probodli srdce, aby mohl darovat vodu křtu a krev eucharistie církvi, rodící se z jeho boku. Vypadalo to jako totální porážka. Ale Bůh vítězí zdánlivými porážkami. Ježíšova smrt byla podmínkou vzkříšení. A tím byla stvořena nová dimenze života. Kristus je opravdu „nový Adam“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *