Archivev | Různá žehnání

Žehnání věžních hodin

Bože věčný, ty jsi bez začátku a bez konce, jsi dřív, než začal čas a žiješ navěky. Ty jsi původce všeho tvorstva. Tys hvězdám vymezil dráhy   a také člověku jsi určil čas, aby prošel touto zemí a dosáhl své touhy po věčnosti, kterou jsi vložil do lidského srdce a kterou jen ty můžeš naplnit. Posiluj nás, abychom ochotně plnili tvou vůli a dej nám vše, co potřebujeme, aby náš život přinášel trvalý užitek, abychom došli […]

Modlitba za sportovce

„Pane Ježíši Kriste, pomáhej těmto sportovcům, aby byli tvými přáteli a svědky Tvé lásky ve světě. Pomáhej jim, aby do své osobní askeze dali stejné úsilí jako do sportu. Pomáhej jim uskutečňovat harmonii a jednotu duše a těla. Pro ty, kdo je obdivují, ať se stanou těmi pravými vzory k následování. Pomáhej jim být stále sportovci ducha, aby obdrželi tvoji cenu: korunu, která nepomíjí a trvá věčně. Amen.“ Jan Pavel II

Žehnání vánočního stromu

Bože Otče, blíží se slavnost narození tvého Syna, kterého jsi poslal jako světlo na tento svět. Ať nám i všem, kdo nás navštíví, tento vánoční strom po celý vánoční čas  připomíná Ježíšovo poselství lásky, radosti a nebeského míru. S touhou tě prosíme, ať tyto vzácné dary vstoupí pod střechy všech příbytků v naší obci (našem městě) i do srdcí všech, kdo pod nimi přebývají. Prosíme o to skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.   Nebo:   Ježíši […]

ŽEHNÁNÍ PAMÁTNÍKU P. JANA BULY A VYHNANCŮ

Čtení z listu Židům (10,33-36): Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením; někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však […]

Žehnání zvonů

Žehnání zvonů   Bože, ty jsi dal stvořeným věcem svůj řád, v tobě všechno dostává smysl a jednotu. Pohleď na nás, když žehnáme tyto zvony, odlité z ušlechtilých kovů. Budou nám připomínat milost vtělení tvého Syna, který přišel, aby slávou svého  božství proměnil naše porušené lidství  v nové stvoření. Ať se milost radostné zvěsti vždy znovu dotkne srdce všech, jejichž sluchu  se dotkne zvuk těchto zvonů. Ať nás vždy volají k tobě, který nás skrze Ducha Svatého svoláváš v jedno […]

Žehnání základního kamene

Bože, Stvořiteli světa, Tys učinil lidi k svému obrazu. Svěřil jsi jim celý svět a dal jim příkaz: “Podmaňte si zemi!“ Pohlédni na nás, zde shromážděné, když tímto základním kamenem začínáme nové dílo. Dej, ať je budováno s moudrostí a láskou, aby bylo pokračováním tvého stvořitelského díla. Dej, ať tě oslavuje a slouží k dobru tohoto města i všech, kteří v něm žijí. Dej nám k tomu své požehnání. Amen. (Lk 24,31)

Žehnání vojenského praporu

Bože, ty jsi vždycky na straně těch, kdo usilují o svobodu, spravedlnost a mír. Požehnej  + všem, které bude spojovat tento prapor. Ať jsou vždy připraveni nasadit život za druhé všude tam, kde je ohrožena bezpečnost, svoboda a spravedlnost. Ať chrání slabé a bezmocné a jednají vždy čestně a spravedlivě. Ať jejich služba upevňuje ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí  a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Žehnání porodního oddělení

Požehnání  koledníkům tříkrálové sbírky   Bože, ty jsi vedl mudrce světlem hvězdy a chránil je,když neúnavně hledali nově narozeného Krále světa, tvého Syna Ježíše Krista, kterého jsi nám poslal. Prosíme tě, o požehnání také pro tyto tvé vyslance: veď je a ochraňuj svou mocí na jejich cestě k lidem. Ať jejich příchod otevírá  lidská srdce pro tvé radostné poselství i pro účast na pomáhající lásce. Ať s nimi vstoupí do lidských příbytků tvůj pokoj a na všech, […]

Žehnání babyboxu

28. října jsem rád vyhověl přání ředitele hodonínské nemocnice, abych požehnal otevíraný babybox. Je to už čtyřicátý babybox v České republice. Papež Inocenc III. V roce 1198 zřídil při nemocnici Svatého Ducha v Římě nalezinec vybavený zvláštním otáčecím zařízením, zvaným torno. Byla to vlastně schránka ve zdi kláštera, do které bylo možno vložit jen dítě určité velikosti a otočením schránky je dopravit dovnitř . Mělo zachránit děti, které by jinak již svou pouhou existencí vedly […]