Archivev | Bible

PROČ ČÍST BIBLI?

Úvodem: Proč číst bibli? Na tuto otázku dává odpověď sv. Konstantin – Cyril v předzpěvu k překladu evangelií: Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha. Jako bez světla radost mít nebude oko patřící na všechno stvoření boží, neb vše ani není krásné ani viditelné, tak i každá duše bez knih, neznající zákona božího, zákona Písem duchovního, zákona […]

S Ježíšem na cestě do Emauz

Lk 24,13-35 – Učedníci na cestě do Emauz „Začal od Mojžíše, probral všechny proroky a vykládal jim,co se ve všech částech Písma na něho vztahuje.“(Lk 24,27) Začal od Mojžíše – Dt 18,18-19: Hospodin mi řekl: „Povolám jim proroka z jejich bratří jako jsi ty. Do jejich úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já budu volat k zodpovědnosti.“ Probral […]