Author Archives

ŽEHNÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Žehnání vánočního stromu   Přibližuje se slavnost narození tvého Syna, kterého jsi poslal jako světlo na tento svět. Ať nám i všem, kdo budou kolem projíždět tento rozsvícený vánoční strom po celý předvánoční a vánoční čas připomíná Ježíšovo poselství lásky, radosti a nebeského míru. S touhou tě prosíme, ať tyto vzácném dary vstoupí pod střechy všech příbytků v této obci i  do srdcí všech kdo pod nimi přebývají. Prosíme o to skrze téhož Krista, našeho […]

NOVÁ VOLBA

„Slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha. Jako bez světla radost mít nebude oko, patřící na všechno stvoření Boží, neb vše není ani krásné ani viditelné, tak i každá duše bez knih, neznající zákona Božího, zákona písem duchovního, zjevující ráj Boží…“ To jsou slova sv. Cyrila v předzpěvu k jeho překladu Písma, Knihy knih. Solunští bratři sv. Cyril a Metoděj od jejichž příchodu na […]

ŽEHNÁNÍ BABYBOXU

28. října jsem rád vyhověl přání ředitele hodonínské nemocnice, abych požehnal otevíraný babybox. Je to už čtyřicátý babybox v České republice. Papež Inocenc III. V roce 1198 zřídil při nemocnici Svatého Ducha v Římě nalezinec vybavený zvláštním otáčecím zařízením, zvaným torno. Byla to vlastně schránka ve zdi kláštera, do které bylo možno vložit jen dítě určité velikosti a otočením schránky je dopravit dovnitř . Mělo zachránit děti, které by jinak již svou pouhou existencí vedly […]

Žehnání zvonů

Žehnání zvonů   Bože, ty jsi dal stvořeným věcem svůj řád, v tobě všechno dostává smysl a jednotu. Pohleď na nás, když žehnáme tyto zvony, odlité z ušlechtilých kovů. Budou nám připomínat milost vtělení tvého Syna, který přišel, aby slávou svého  božství proměnil naše porušené lidství  v nové stvoření. Ať se milost radostné zvěsti vždy znovu dotkne srdce všech, jejichž sluchu  se dotkne zvuk těchto zvonů. Ať nás vždy volají k tobě, který nás skrze Ducha Svatého svoláváš v jedno […]

Žehnání základního kamene

Bože, Stvořiteli světa, Tys učinil lidi k svému obrazu. Svěřil jsi jim celý svět a dal jim příkaz: “Podmaňte si zemi!“ Pohlédni na nás, zde shromážděné, když tímto základním kamenem začínáme nové dílo. Dej, ať je budováno s moudrostí a láskou, aby bylo pokračováním tvého stvořitelského díla. Dej, ať tě oslavuje a slouží k dobru tohoto města i všech, kteří v něm žijí. Dej nám k tomu své požehnání. Amen. (Lk 24,31)

Žehnání vojenského praporu

Bože, ty jsi vždycky na straně těch, kdo usilují o svobodu, spravedlnost a mír. Požehnej  + všem, které bude spojovat tento prapor. Ať jsou vždy připraveni nasadit život za druhé všude tam, kde je ohrožena bezpečnost, svoboda a spravedlnost. Ať chrání slabé a bezmocné a jednají vždy čestně a spravedlivě. Ať jejich služba upevňuje ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí  a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Žehnání porodního oddělení

Požehnání  koledníkům tříkrálové sbírky   Bože, ty jsi vedl mudrce světlem hvězdy a chránil je,když neúnavně hledali nově narozeného Krále světa, tvého Syna Ježíše Krista, kterého jsi nám poslal. Prosíme tě, o požehnání také pro tyto tvé vyslance: veď je a ochraňuj svou mocí na jejich cestě k lidem. Ať jejich příchod otevírá  lidská srdce pro tvé radostné poselství i pro účast na pomáhající lásce. Ať s nimi vstoupí do lidských příbytků tvůj pokoj a na všech, […]

Žehnání babyboxu

28. října jsem rád vyhověl přání ředitele hodonínské nemocnice, abych požehnal otevíraný babybox. Je to už čtyřicátý babybox v České republice. Papež Inocenc III. V roce 1198 zřídil při nemocnici Svatého Ducha v Římě nalezinec vybavený zvláštním otáčecím zařízením, zvaným torno. Byla to vlastně schránka ve zdi kláštera, do které bylo možno vložit jen dítě určité velikosti a otočením schránky je dopravit dovnitř . Mělo zachránit děti, které by jinak již svou pouhou existencí vedly […]

Přednáška z kongresu o Božím milosrdenství – Slavkovice 2011

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ A DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA   Vztah mezi Boží spravedlností a Božím milosrdenstvím   Boží spravedlnost a Boží milosrdenství jsou dva nedílné projevy Boží lásky, která miluje člověka pro něho samého. Milosrdenství je projev Boží věrnosti k tomu, co stvořil. Je to udělení milosti ze soucitu s trpícím stvořením. Už první zpráva o Božím milosrdenství spojuje spravedlnost s milosrdenstvím. Bůh vyhlašuje trest jako důsledek oddělení se člověka od Boha, který je Život ale hned […]

Sešívané srdce

ŹIVOT JE…   Nedávno mne zaujal nápis, který nechala  Matka Tereza napsat na hospic pro nemocné AIDS v New Yorku: Život je krásný, obdivuj ho! Život je dobrý, vychutnávej ho! Život je sen, uskutečni ho! Život je pozvání, přijmi je! Život je povinnost, vyplň ji! Život je hra, hraj ji! Život je vzácný, zacházej s ním pečlivě! Život je bohatství, opatruj je! Život je hádanka, vyřeš ji! Život je píseň, zpívej ji! Život  je boj, pusť se […]

« Starší články Novější články »