Svatohubertská mše – Křtiny 2017

Přišli jste, abychom společně oslavili svatého Huberta jako Vašeho patrona. Jak to staletí vložila do legend o tomto světci ze sedmého století, svatý Hubert je symbolem myslivecké cti, pokory a poctivosti, patron lovu a ochrany zvěře. Světec má nám všem vyprošovat, aby každý našel v sobě lásku a porozumění nejen k přírodě, ale i k ostatním lidem a správnou míru ve využívání darů, které nám příroda poskytuje. Papež František v encyklice „Laudato si“ píše: Biblické texty nás vybízejí „obdělávat […]

Trnavská novéna 2017

V tomto jubilejním roce stého výročí zjevení P. Marie ve Fatimě nás shromáždila k této novéně Mariina starostlivá mateřská láska. Ústředním tématem  novény je část apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laetitia, jejíž podstatou je zaměřený pohled na svatou rodinu. Je to odkaz fatimské Panny Marie pro dnešní rodiny a dnešní manželství. Mohlo by nás napadnout co nového by se dalo ještě říci o manželské lásce a o rodinném soužítí? Vždyť už jsme toho tolik o tom slyšeli […]

ŽEHNÁNÍ PAMÁTNÍKU P. JANA BULY A VYHNANCŮ

Čtení z listu Židům (10,33-36): Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením; někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však […]

Svatá brána pro pracující – Znojmo 29.4.2016

V jisté společnosti jsem položil otázku: „Podmaňte si zemi!“ Kdo to řekl? Karel Marx, Vladimír Iljič Lenin nebo je to v bibli? Tipovali Karla Marxe a byli překvapeni, že těmito slova svěřil Bůh celé stvoření člověku, protože byli pod vlivem ateistické propagandy, která hlásala, že věda všechno vysvětlí a všechno dokáže a že pro Boha není v myšlení moderního člověka žádné místo. Jakoby lidská činnost byla konkurencí k Božímu stvoření. Přišli prý vědci za Pánem Bohem a říkali: „Pane […]

Pouť na sv. Kliment

150705153343poutlipuvkauntitled 188 of 188

Mons. Václav Fišer

Stojíme s úctou nad rakví kněze. V čem je nejhlubší důvod úcty ke každému knězi? Důvod naší úcty ke knězi není v jeho nadání, ani v jeho vzdělanosti, ani v jeho šikovnosti, dokonce ani v jeho horlivosti a zbožnosti, ale v tom, že je v něm zvláštním způsobem přítomen jediný Prostředník mezi nebem a zemí, Ježíš Kristus skrze svátost kněžství. Ježíš  mu dává moc jednat v jeho osobě, když říká o proměněném chlebu a víně „Toto je moje tělo, toto je kalich mé krve“ […]

Sagrada Familia-Gaudi

img_0462

Číhošť 2010

img_1734

ADVENTNÍ VEČERNÍ MODLITBA

Může následovat krátké zamyšlení na uplynulým dnem (čeho lituji, zač děkuji) Modlitba Anděl Páně   Četba z Božího slova toho dne nebo myšlenka např. z Průvodce adventem.   Modlitba naší rodiny (všichni se mohou držet za ruce) Dobrý Bože, náš Otče, Ty jsi o nás věděl dřív, než jsme se narodili. Ty jsi chtěl, abychom spolu patřili do jedné rodiny. Pomáhej nám, prosíme, abychom se měli stále více rádi, abychom si navzájem pomáhali, odpouštěli si […]

ŽEHNÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Žehnání vánočního stromu   Přibližuje se slavnost narození tvého Syna, kterého jsi poslal jako světlo na tento svět. Ať nám i všem, kdo budou kolem projíždět tento rozsvícený vánoční strom po celý předvánoční a vánoční čas připomíná Ježíšovo poselství lásky, radosti a nebeského míru. S touhou tě prosíme, ať tyto vzácném dary vstoupí pod střechy všech příbytků v této obci i  do srdcí všech kdo pod nimi přebývají. Prosíme o to skrze téhož Krista, našeho […]

« Starší články